تمامي محصولات شركت صدف گستر داراي پوشش ٥ ساله بيمه كارافرين ميباشد.

همچنين يك ضمانتنامه كتبي ١٠ ساله شركت صدف گستر براي تمامي محصولات خدمت مشتريان عزيز ارايه ميشود