تمامي محصولات شركت صدف گستر داراي پوشش 7 ساله بيمه دانا ميباشد.

همچنين يك ضمانتنامه كتبي 20 ساله شركت صدف گستر براي تمامي محصولات خدمت مشتريان عزيز ارايه ميشود

ضمانت ایزوگام - شرکت صدف گستر دلیجان

بیمه ایزوگام - صدف گستر دلیجان