1. وزن یک رول در حدود 40 تا 41 کیلوگرم و در ابعاد 1 × 10 متر می باشد.
 2. ضخامت از 2 میلی متر تا 4 میلی متر که حد استاندارد 4 میلی متر است.
 3. افزایش نسبی طولی 14-16 و افزایش نسبی عرضی 8-10 می باشد.
 4. مقاومت پارگی طولی 10-9 و مقاومت پارگی عرضی 5-4 کیلوگرم نیرو
 5. تاب کششی اتصالات انتهایی 100
 6. جذب آب 1% و کاهش وزن 1%
 7. وزن واحد سطح 2/4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 8. انعطاف پذیری در سرما 10- درجه
 9. پایداری ابعاد در برابر حرارت 1 متر
 10. میزان نفوذ ناپذیری آب
 11. فرسودگی حرارتی در هوا حداکثر افت در دمای انعطاف پذیری 10 درجه
 12. مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش
 13. حداکثر افت در دمای انعطاف پذیری 10 درجه
 14. مقاومت کششی طولی 60-50 و مقاومت کششی عرضی 30-35 کیلوگرم بر 50 سانتی متر می باشد.